Thailand-Vietnam-Cambodia (15 Days / 14 Nights)

Bangkok > Siem Reap > Phnom Penh > Vietnam > Haiphong > Hanoi > Pattaya